Author Archives: Sjak Brussaard

Afschrijving materiële vaste activa

Categorie : Accountancy

Als er een actief op de balans is geactiveerd dient er doorgaans afgeschreven te worden. De afschrijving is aan de orde op moment dat een actief een beperkte gebruiksduur heeft.

(In de praktijk wordt er nagenoeg niet op gronden afgeschreven).

Lineaire afschrijving.

De meest toegepaste afschrijvingsmethode in de praktijk is de lineaire afschrijving.

De formule voor deze methode is als volgt:

Kostprijs actief minus restwaarde / gebruiksjaren = jaarlijkse afschrijving.

Voorbeeld:

Aanschafwaarde auto € 10.000. Geschatte restwaarde bedraagt € 2.500.

€ 10.000 minus € 2.500 = € 7.500 / 5 gebruikersjaren = € 1.500 afschrijving per jaar.


Een hypotheek via eigen BV

Categorie : Hypotheek

Met regelmaat krijgen wij de vraag of het mogelijk is voor een ondernemer om vanuit een eigen B.V. een hypotheek te nemen. De vraag is met een een ja te beantwoorden.

Als de B.V. voldoende eigen vermogen heeft om een hypotheek te verstrekken dan is dit mogelijk. Je kan en mag zelfs een andere partij een hypotheek verstrekken. Uiteraard dien je dan wel zelf te controleren of deze partij voldoende draagkracht heeft om de hypotheek af te lossen.

Hoe gaat het in zijn werk

Een hypotheek bij jouw eigen B.V. afsluiten is een relatief simpele handeling waar enkele voorwaarden aan verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn exact hetzelfde als de voorwaarden bij een bank, je moet de hypotheek binnen 30 jaar aflossen aan je eigen B.V.

Om het fiscaal voordeel hieruit te benutten moet je dan wel een lineair of annuïtair aflossingsschema opzetten, waarbij je elke maand een deel aflossing en een deel rente aan je eigen B.V. terug betaald.

De mogelijkheid tot een aflossingsvrije verstrekking is ook mogelijk en onder het oude regiem is dan ook de rente nog steeds aftrekbaar. Neem je de hypotheekverplichting bijvoorbeeld over van een bank, en is deze aflossingsvrije hypotheek voor 2013 afgesloten, dan is de rente nog steeds de maximale 30 jaar aftrekbaar.

Na het bepalen van je hypotheekvorm kan je de hypotheekakte op laten stellen met alle voornoemde voorwaarden. Je tekent namens de B.V. en namens jezelf en vervolgens kan je overgaan tot het uitbetalen van de lening.

Wij adviseren u deze hypotheekakte op te laten maken bij uw notaris.


Startersaftrek 2022

Categorie : ZZP

Als ondernemer kun je gebruik maken van verschillende belastingvoordelen. De startersaftrek is daar een van.

In 2022 is de startersaftrek vastgesteld op € 2.123. Die komt bovenop de € 6.310 voor de zelfstandigenaftrek. Het bedrag van de startersaftrek blijft voorlopig hetzelfde, maar de zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks afgebouwd.

Startende ondernemer

Startende eenmanszaken (zzp’ers), vof’s of maatschappen kunnen gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Je kunt dit voordeel maximaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar na de start van je onderneming. De aftrek is in het leven geroepen om het de eerste jaren belastingtechnisch aantrekkelijk te maken voor startende ondernemers. 

Urencriterium

Één van de voorwaarden is dat je minstens 1.225 uur aan je bedrijf besteedt in het betreffende jaar. Dit wordt het urencriterium genoemd. 

Deze drempel blijft altijd even hoog, ook wanneer je later in het jaar met je onderneming start. Het mag dus niet naar rato berekend worden. Voorbeeld: je start in juni met je onderneming. Wil je in aanmerking komen voor startersaftrek, dan moet je dat kalenderjaar nog steeds 1.225 uur aan je onderneming besteden. Dat betekent meer ondernemingsuren per week!

Voorwaarden

De voorwaarden voor gebruik van de startersaftrek zijn: 

  • Je voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek.
  • Je was in 1 of meer van de 5 vorige jaren geen ondernemer.
  • Je hebt in die periode maximaal 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.
  • Er is geen sprake van geruisloze terugkeer uit een BV in de afgelopen 5 jaar.

De startersaftrek mag drie keer worden toegepast in de eerste vijf jaar van je onderneming. Zo kan het gebeuren dat je in je eerste twee jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was, maar in de drie daarna wel. Je krijgt dan over de laatste drie jaar startersaftrek.

Fiscaal verlies

Belangrijk om te weten: startersaftrek doorschuiven mag niet. Je moet gebruikmaken van startersaftrek als je in de eerste drie jaren van je onderneming zit en gebruikmaakt van zelfstandigenaftrek.

Het kan voorkomen dat het totaal van deze aftrekposten hoger is dan de winst die je dat jaar maakt. De zelfstandigenaftrek zal nooit hoger zijn dan de winst, maar bij startersaftrek is dit niet het geval. Je maakt dus verlies als de aftrekposten samen hoger zijn dan de winst. Het verlies kun je verrekenen met andere inkomsten, of als je die niet hebt met andere belastingjaren waarin wel winst is gemaakt. 

Arbeidsongeschiktheid

De regeling zit anders in elkaar als je arbeidsongeschikt bent verklaard en zelf een bedrijf runt. Nog steeds zijn dezelfde voorwaarden van toepassing in combinatie met het recht op een Arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals de WIA, WAO, Waz, Wajong of andere arbeidsongeschiktheidsregeling. De bedragen die je mag aftrekken wijken wel af:

  • € 12.000 bij de eerste keer startersaftrek
  • € 8.000 bij de tweede keer startersaftrek
  • € 4.000 bij de derde en laatste keer startersaftrek


Bewaar altijd bewijsstukken verbouwingskosten van uw woning

Categorie : Hypotheek

U overweegt om dit jaar de keuken uit te breiden of de badkamer te laten verbouwen. U heeft al een afspraak staan bij de bank om een verbouwingshypotheek te regelen.

Als die verbouwing of de onderhoudsklus doorgaat, zorg er dan voor dat u de bewijsstukken van de (ver)bouwkosten goed bewaard (ten minste 30 jaar). U kunt anders uw hypotheekrenteaftrek verliezen.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad (2019) blijkt dat de inspecteur die bewijsstukken namelijk altijd kan opvragen. Doet de inspecteur dat bij u, dan zult u de schriftelijke bewijzen moeten kunnen overleggen, die aantonen dat de lening een eigenwoningschuld is, waarvan de rente terecht is afgetrokken.


Kleine Ondernemers Regeling (FOR) wijzigt

Categorie : Omzetbelasting

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het wetsvoorstel loopt mee in het traject van  het pakket Belastingplan 2019.

Het kabinet wil hiermee de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000,- omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die anderen ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Categorie : AVG Privacy

De  wetgeving gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

Op onze website hebben wij een privacyverklaringverklaring geplaatst.


Verhuur garageboxen vaker belast met BTW

Categorie : Omzetbelasting

In februari 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de verhuur van garageboxen, die van belang is voor onze klanten die garageboxen verhuren.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Wat betekent deze uitspraak in de praktijk?

Een garagebox kan naar onze mening uitsluitend nog vrijgesteld van btw worden verhuurd in de volgende gevallen:

• Indien het gebruik van de garagebox als parkeerruimte contractueel is uitgesloten.

• Indien een garagebox samen met een woning of andere onroerende zaak btw-vrijgesteld wordt verhuurd; in deze situatie zal de verhuur van de garagebox meestal opgaan in de hoofddienst en volgt deze hetzelfde btw-regime als de hoofddienst.

• Indien de ruimte qua aard primair meer is bestemd voor andere doeleinden dan parkeren (multifuntionele ruimte) en tussen partijen niet is afgesproken dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen mag worden gebruikt. Voor garageboxen zal niet snel sprake zijn van een multifuntionele ruimte, aangezien ze meestal zijn gebouwd en ingericht met het oog op parkeren van een voertuig. De enkele omstandigheid dat door de huurder aan een garagebox een andere aanwending wordt gegeven, maakt de garagebox nog niet tot een multifunctionele ruimte.


Codering belastingdienst

Categorie : Belastingdienst

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

De code van de aanslag ofwel het aanslagnummer begint altijd met een BSN (Burger Service Nummer) of het Fiscaal nummer (ondernemingen) gevolgd door een letter. De letter geeft aan om welke aanslag het gaat.

A – Loonheffingen, naheffingsaanslag
B – Omzetbelasting
F – Omzetbelasting, naheffingsaanslag
H – Inkomstenbelasting
J  – Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet
L  – Loonheffingen
M – Motorrijtuigenbelasting
O – Omzetbelasting, teruggave
T – Toeslagen   (1) = kinderopvangtoeslag   (2) = huur toeslag   (3) = zorgtoeslag   (4) = kindgebondenbudget
V – Vennootschapsbelasting
W – Zorgverzekeringswet
Y – Motorrijtuigenbelasting, naheffingsaanslag
Z – Overige aanslagen

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar waarop het betrekking heeft.
Dus: 3 verwijst naar 2013; 4 verwijst naar 2014; 5 verwijst naar 2015; 6 verwijst naar 2016; 7 verwijst naar 2017

Hierna volgt een statuscodering, deze zijn als volg:
0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

Vervolgens wordt met cijfers het tijdvak aangeduid
21 = eerste kwartaal
24 = tweede kwartaal
27 = derde kwartaal
30 = vierde kwartaal

01 tot en met 12 geven de maanden januari tot en met december aan.

Enkele voorbeelden dan tot slot:

1234.12.123.L.01.5050 Aanslag Loonheffingen (L)  met het eerste heffingnummer (01). Betreffende het jaar 2015 en de maand mei (2050).

1234.12.123.H.46 Aanslag Inkomstenbelasting (H) voor het jaar 2014 en het is een definitieve aanslag (6).

1234.12.123.F.01.3120 Naheffingsaanslag Omzetbelasting (F) met het eerst heffingen nummer (01) voor het jaar 2013 en de maand december.

 


Afzien van vrijwilligersvergoeding

Categorie : Inkomstenbelasting

Tot de aftrekbare giften behoort een vergoeding voor de werkzaamheden van een vrijwilliger voor een het algemeen nut beogende instelling, wanneer de vrijwilliger daarvan afziet. De instelling moet daarvoor een verklaring afgeven waaruit de inzet als vrijwilliger blijkt en waarin het recht op vergoeding is opgenomen. De instelling moet bereid en in staat zijn om die vergoeding uit te keren. Ten slotte moet de vrijwilliger de vrijheid hebben om over de vergoeding, waarop hij aanspraak maakt, te beschikken, met andere woorden, hij moet niet verplicht zijn om daarvan af te zien.

De vraag of een niet ontvangen vergoeding als aftrekbare gift kon worden aangemerkt, speelde in een procedure voor Hof Den Haag. Een vrijwilliger verzorgde voor twee stichtingen de financiële administratie en het opstellen van de jaarrekening. Volgens verklaringen van ieder van deze stichtingen kon de vrijwilliger voor zijn werkzaamheden aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding van € 1.500. Deze bedragen wilde de vrijwilliger als giften in aftrek brengen. Volgens het hof waren de verklaringen van de stichtingen achteraf opgemaakte vastleggingen van eerdere mondelinge overeenkomsten. Tegelijk met het toekennen van een jaarlijkse vergoeding van € 1.500 deed de vrijwilliger afstand van zijn recht daarop. Volgens het hof hadden de instellingen niet de intentie om de vergoedingen onvoorwaardelijk uit te keren. Evenmin kon de vrijwilliger uitkering van de vergoeding afdwingen of kon hij daarover beschikken. De inspecteur heeft volgens het hof de aftrek van het bedrag van € 3.000 aan giften terecht geweigerd. (Bron: Hof Den Haag).


Bestelauto ondanks stank niet alleen geschikt voor goederenvervoer

Categorie : Loonheffing

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonheffingen op aan een BV in verband met het privégebruik van een bestelauto. Er werd geen kilometeradministratie bijgehouden. De BV bestreed de naheffingsaanslag. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was niet aannemelijk dat de bestelauto alleen maar geschikt was voor goederenvervoer. Door controleambtenaren van de Belastingdienst was geconstateerd dat de bestelauto stonk naar de daarin vervoerde uien. Die stank verhinderde volgens het hof niet dat de bestelauto werd gebruikt voor het vervoer van personen in de afgesloten (dubbele) cabine. De verklaringen van de werknemers, die met de bestelauto reden, dat zij deze niet voor privédoeleinden hebben gebruikt, vormden geen bewijs dat de bestelauto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé werd gebruikt. De bestelauto werd geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld.

Het hof volgde de opvatting van de BV dat de bestelauto doorlopend afwisselend werd gebruikt. De inspecteur deelde deze opvatting niet, omdat aanvankelijk zou zijn gezegd dat de bestelauto alleen zakelijk werd gebruikt. In het controlerapport van de Belastingdienst stond dat de bestelauto diverse medewerkers als berijder had. Het hof verminderde de naheffingsaanslag tot een bedrag aan belasting van € 300 per jaar. Dat is het bedrag dat verschuldigd was bij doorlopend afwisselend gebruik.

Ten aanzien van de opgelegde boete oordeelde het hof dat de BV in redelijkheid niet heeft kunnen menen dat zij kon bewijzen dat het privégebruik niet meer dan 500 kilometer bedroeg of dat de auto door de uienstank alleen geschikt was voor goederenvervoer. Een boete van 25% van het nageheven bedrag vond het hof passend en geboden.