Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle opdrachten van AVS Groep Nederland.

1. Algemeen: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtnemer: AVS Groep Nederland;
 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 4. bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. regiewerk: alle werkzaamheden waartoe opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht verleent die niet vallen onder de werkzaamheden die naar aanleiding van een door opdrachtnemer uitgebrachte opdrachtbevestiging zijn overeengekomen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijke dienen te zijn bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe, voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment, dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de tekst van de overeenkomst, de aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment, dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder 4.2 aan deze geretourneerd zodra opdrachtnemer de bescheiden in het kader van de opdracht niet meer nodig heeft.

5. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze, waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
 3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend, dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

6. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Met uitzondering van het bepaalde in het vorige lid is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie, die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

7. Intelectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest,welke hij gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8. Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment, dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

9. Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomsten van de verleende opdracht, en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven per 1 januari van het betreffende jaar van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. In zijn algemeenheid worden opdrachten die naar aanleiding van een ondertekende opdrachtbevestiging worden uitgevoerd per maand gefactureerd terwijl regiewerk eveneens per maand wordt gefactureerd.
 4. Indien de opdracht tot het verrichten van advieswerkzaamheden voor meerdere jaren door opdrachtgever is verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijzen telkens per 1 januari van het volgende jaar met het hierna bedoelde indexcijfer te verhogen, voorzover bedoelde indexering in de opdrachtbevestiging die ten grondslag ligt aan de opdracht is opgenomen.
 5. De in het vorige lid genoemde prijzen zullen jaarlijks worden herzien. Daartoe zullen de prijzen bij aanvang van de overeenkomst tot opdracht worden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller zal zijn het prijsindexcijfer van het jaar voorafgaande aan de ingangsdatum van de verhoging en de noemer het prijsindexcijfer van het jaar waarin de verhoging ingaat. Onder prijsindexcijfer wordt hier verstaan het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de werknemersgezinnen met in 1985 een gezinsinkomen beneden de loongrens voor de Ziekenfondswet (1985=100) zoals dit prijsindexcijfer thans wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien genoemde gegevens geheel of gedeeltelijk mochten gaan ontbreken, zal de vaststelling geschieden volgens andere soortgelijke maatstaven.

10. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd aan opdrachtnemer tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. In geval van een gezamenlijke opdracht door meerdere opdrachtgevers zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag. In geval van een opdracht van groepsmaatschappijen is de beheersmaatschappij of de holding hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen die betrekking hebben op werkzaamheden van de verschillende tot de groep behorende vennootschappen.
 5. Een (deel-)betaling van een opdrachtgever wordt het eerst afgeboekt op de wettelijke rente en de contractuele boete, zoals hiervoor bedoeld in art. 10 lid 3 en vervolgens op de oudste facturen.

11. Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont, dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Een reclame van een opdrachtgever zal door opdrachtnemer in behandeling worden genomen volgens de interne klachtenprocedure die te vinden is op de website van opdrachtnemer: www.avsgroep.nl onder het kopje klachten.

12. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag, waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd (opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aegon Verzekeringen).
 2. Voor het geval de schade niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Aegon Verzekeringen wordt gedekt en opdrachtnemer niettemin aansprakelijk is voor schade van opdrachtgever, dan is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de facturen exclusief omzetbelasting, die door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor de opdracht in rekening zijn gebracht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen de stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, danwel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht indien en voorzover mogelijk de schade van opdrachtgever te herstellen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

13. Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

14. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn werkzaamheden op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden tot op het moment, dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer door opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst van opdracht geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden indien opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming van zo’n geringe betekenis is dat deze de ontbinding niet rechtvaardigt.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden.