Category Archives: Omzetbelasting

Kleine Ondernemers Regeling (FOR) wijzigt

Categorie : Omzetbelasting

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het wetsvoorstel loopt mee in het traject van  het pakket Belastingplan 2019.

Het kabinet wil hiermee de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vereenvoudigen voor bedrijven en de Belastingdienst. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000,- omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Dit betekent dat hij geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers en dus ook geen btw meer mag vermelden op zijn facturen. Hij is daarnaast ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat deze ondernemer de btw die anderen ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek kan brengen. De regeling geldt alleen voor de door hem in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.


Verhuur garageboxen vaker belast met BTW

Categorie : Omzetbelasting

In februari 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de verhuur van garageboxen, die van belang is voor onze klanten die garageboxen verhuren.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Wat betekent deze uitspraak in de praktijk?

Een garagebox kan naar onze mening uitsluitend nog vrijgesteld van btw worden verhuurd in de volgende gevallen:

• Indien het gebruik van de garagebox als parkeerruimte contractueel is uitgesloten.

• Indien een garagebox samen met een woning of andere onroerende zaak btw-vrijgesteld wordt verhuurd; in deze situatie zal de verhuur van de garagebox meestal opgaan in de hoofddienst en volgt deze hetzelfde btw-regime als de hoofddienst.

• Indien de ruimte qua aard primair meer is bestemd voor andere doeleinden dan parkeren (multifuntionele ruimte) en tussen partijen niet is afgesproken dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen mag worden gebruikt. Voor garageboxen zal niet snel sprake zijn van een multifuntionele ruimte, aangezien ze meestal zijn gebouwd en ingericht met het oog op parkeren van een voertuig. De enkele omstandigheid dat door de huurder aan een garagebox een andere aanwending wordt gegeven, maakt de garagebox nog niet tot een multifunctionele ruimte.


Vraag tijdig uw BTW terug bij oninbare vorderingen

Categorie : Omzetbelasting

Het zijn moeilijke tijden. De betalingstermijnen lopen op en de debiteurenrisico’s zijn misschien wel groter dan ooit. Gelukkig betaalt de Belastingdienst de btw terug als vaststaat dat uw afnemer niet (geheel) gaat betalen. U moet hiervoor echter wel tijdig een verzoek indienen!

Teruggaaf btw op verzoek

De btw op uw oninbare vorderingen wordt alleen terugbetaald als u daarvoor een apart verzoek indient. U moet daarbij aannemelijk maken dat de factuur niet is betaald én dat deze ook niet meer zal worden betaald. Dit laatste zal vaak het geval zijn bij een faillissement van uw afnemer. Maar u kunt dit ook aannemelijk maken aan de hand van bijvoorbeeld correspondentie met de afnemer of de acties van een incassobureau.

Tijdigheid

U moet het verzoek indienen binnen één maand na het tijdvak waarin is vast komen te staan dat de factuur niet meer betaald zal worden. Doet u het verzoek na deze termijn, dan neemt de Belastingdienst uw verzoek nog wel inhoudelijk in behandeling maar verspeelt u uw rechten als de Belastingdienst het verzoek afwijst.


Let op!
Het is niet toegestaan om het verzoek om teruggaaf in uw btw-aangifte te verwerken.